Brand Design - Thương hiệu website chuẩn SEOBrand Design - Thương hiệu website chuẩn SEOBrand Design - Thương hiệu website chuẩn SEOBrand Design - Thương hiệu website chuẩn SEO
Bình Dương, Việt Nam
(84) 0986 923 274
(08:00 am - 05:00 pm)
info@branddesign.vn

Link Nofollow

Cấu trúc Nofollow: Định nghĩa và ý nghĩa của thuộc tính rel= nofollow

Thẻ rel là gì? Thẻ rel là một thuộc tính trong HTML dùng để xác định mối quan hệ giữa hai trang web thông qua các liên kết. Có hai loại chính của thuộc tính rel: rel=”nofollow” và rel=”dofollow”, được sử dụng để thông báo cho các công cụ tìm kiếm về cách xử lý […]
Đọc thêm
123B